ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM meeting) และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน