พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนพัฒนานิคม ครบรอบ 62 ปีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนพุธวชิรบารมี

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ ​รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนพัฒนานิคม ครบรอบ 62 ปี ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนพุธวชิรบารมี ในการนี้มี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และมี นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (ศิษย์เก่าโรงเรียนพัฒนานิคม เลขประจำตัวนักเรียน 1) นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานในพิธี ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี