ลงพื้นที่เยี่ยมและนิเทศ ติดตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและนิเทศติดตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โดยได้รับความร่วมมือจาก นายสิปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมเป็นอย่างดีซึ่งมีการจัดกิจกรรมตามปกติ เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี คณะครูที่แสดงถึงความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนและเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินัยในอนาคตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเจตนารมณ์ของกิจกรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่คนไทยต้องมีหรือต้องการของคนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม