ประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายทัชชานนท์ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาประจำ สพท. นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา และ นางสาววาสนา ปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference ของ สพฐ. ในการนี้มี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี