ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ลำพึง ศรีมีชัย คณะอนุกรรมการฯ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี