การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา

การปวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต จำนวน 2 ราย พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะกรรมการฯ ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา