ประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา เข้าประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ในการนี้มี นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 และคณะครูการศึกษาพิเศษฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี