การคัดเลือกผลงานโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)การน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการคัดเลือกผลงานโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นายธงชัย ศรีทา และ นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี