ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ในการนี้มี นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม