การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบดิจิทัลเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบดิจิทัลเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ ร่วมออกแบบ และจัดทำร่างระบบดิจิทัลเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร