ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนลำสนธิวิทยา

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนลำสนธิวิทยา ในการนี้มี นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา