ประชุมคณะกรรมการโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ในการนี้มี นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1