ลงพื้นที่ติดตาม และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการ 100 ทุนการศึกษา ฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการ 100 ทุนการศึกษา ฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีจำนวน 5 ราย โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมจำนวน 3 ราย โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารจำนวน 1 ราย และโรงเรียนบ้านชีวิทยาจำนวน 1 ราย