การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา