มอบโล่และเกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

  • วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้มอบโล่และเกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
  • 📌ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ระดับมัธยมศึกษาต้นต้น ผลงานดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีฯ ผลงานดีมาก ได้แก่ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา , โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา , โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาและโรงเรียนโคกสลุงวิทยา
  • 📌กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนโคกตูมวิทยา , โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
  • 📌กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practices) ผู้บริหาร ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม
  • 📌กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practices) ครู ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ – นายณัฐกร ปลวัชร ครู โรงเรียนโคกตูมวิทยา – นางสาวพัชรา ทาเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา – นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล ครู โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
  • 📌กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม และโรงเรียนพระนารายณ์