สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564” ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย