โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการพัสดุ สำหรับบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวจุฑาทิพย์ สารี นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการพัสดุ สำหรับบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้มี นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฯ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร