พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวยุวณัฐ อำลา นิติกรชำนาญการ และนางสาวธันย์ชนก แย้มสว่าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในการนี้มี นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี