ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 15-17 ตุลาคม

Read more