การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางชุลีพร สุระโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2 นายธงชัย ศรีทา นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี