การประชุมคัดเลือกผลงานหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกผลงานหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางรัชนีวรรณ ศรีเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนภเกตน์ คำปัน นายพงศธร แสนเมือง ครูโรงเรียนพัฒนานิคม นางสาวธัญพร เกิดกูล และนางสุพัตร์ ยิ้มจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี