กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิต ๔ องค์ประกอบ

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิต ๔ องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ ๑การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง องค์ประกอบที่ ๒ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบที่ ๓ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และองค์ประกอบที่ ๔ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ ๔ คนพร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน ๑ คน ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์