การประชุมหารือข้อราชการและการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการและการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการนี้มี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการและตัวแทนกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี