งานวิชาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานSymposium & Best Practice ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ และ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานSymposium & Best Practice ประจำปี 2566 ในการนี้มี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน มอบเกียรติบัติผู้ที่มีผลงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice และเยี่ยมชมนิทรรศการ ของสถานศึกษา และข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่สอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน QUICK POLICY ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ บริเวณโดม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย