การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 และ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 2 ในการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1 เป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี