ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงาน ข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset) ผ่านระบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) โดยมี นายเอกลักษณ์ ทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูล ทางการศึกษาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี