ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 15-17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สพม.ลพบุรี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ดร.เกษม สดงาม ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.ลพบุรี ก.ต.ป.น.สพม.ลพบุรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และโรงเรียนในสังกัด โดยมี ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่