ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี