การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัเการศึกษา เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร โดยมีนางอารีย์ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสุวัฒน์จันทโชติ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร