การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ แนวทาง และวางแผนสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2565-2568

วันที่ 23-25 มกราคม 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายอโนทัย กลิ่นยา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ แนวทาง และวางแผนสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2565-2568 เพื่อจัดทำข้อตกลงแนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับกับโรงเรียน (Feedback Report) ก่อน-หลัง การประเมินพัฒนาการ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในการนี้มี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ