การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา