ประชุมหารือระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เรื่อง สานฝัน ปันรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิ

Read more

โครงการพัฒนาและสร้างความความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สําหรับผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 19 เครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21-23 สิงหาคม

Read more

การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 22 สิงห

Read more

ลงพื้นต้อนรับ และร่วมติดตามนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 22 สิงห

Read more