เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 16 สิงหาคม

Read more

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดลพบุรี (อำเภอท่าวุ้ง)

วันพุธที่ 16 สิงหาคม

Read more