รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

Read more

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติคู่ควรแก่การมอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 15 สิงห

Read more

การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

วันอังคารที่ 15 สิงห

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหา

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหา

Read more

การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 11 สิงหา

Read more

ประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับเขตพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

วันที่ 10-11 สิงหาคม

Read more

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะอนุกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหา

Read more