ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ชี้แจง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 – 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี