การคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตฯ ในระดับภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตฯ ในระดับภูมิภาค โดยมี นางรัชนีวรรณ ศรีเอี่ยม นางชุลีพร สุระโชติ ข้าราชการบำนาญ นางยุวดี เส็งผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 นางพรทิพย์ ทาสี ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา และ นางสาวธัญพร เกิดกูล ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี