อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยสังคม ป้องกันตนพ้นจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ปี 2566

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยสังคม ป้องกันตนพ้นจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ปี 2566 ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 แห่ง และคณะครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี และ เทศบาลตำบลเขาพระงามเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย