โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ปี 2566

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ปี 2566 ซึ่งมีนักเรียนแกนนำสภาของโรงเรียนจำนวน 25 โรงเรียน และ ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน เข้ารับการอบรมในโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ในการนี้มี ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม และมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิธีการจัดประชุมสภาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย