การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบ Video Conference ในการนี้มี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายและหารือข้อราชการ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งข้อราชการความเข้มแข็งของเขตพื้นที่สู่การสร้างคุณภาพของสถานศึกษา ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งข้อราชการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งข้อราชการด้านการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการและตัวแทนกลุ่ม/หน่วย รับชมการประชุมผ่านช่องทาง Youtube : OBEC Channel ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี