การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา เป็นกรรมการ ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมินประเมินสัมฤทธิผลฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมินประเมินสัมฤทธิผลฯ เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลฯ จำนวน 2 ราย ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร