การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษาและงานวัดผลการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรม โดยมี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์