ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนขุนรามวิทยา

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนขุนรามวิทยา ในการนี้มี คณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนขุนรามวิทยา