ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี