ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลผ่านระบบดิจิทัล

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวเนตรศิริญญา จารีย์วรทย์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานบุคคลผ่านระบบดิจิทัล และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และการให้บริการงานบุคคลผ่านระบบดิจิทัล ในการนี้มี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ และมี ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมจุดที่ 1 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร