สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 💐✨ ขอแสดงความยินดี ✨💐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี💐✨ขอแสดงความยินดี✨💐กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค