โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมให้กำลังใจตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นางปาณิสรา ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา นำเสนอ Best Practice ผู้บริหาร นายกิตติศักดิ์ แก้วตา ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา นำเสนอ Best Practice ครู และโรงเรียนโคกตูมวิทยา นำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ซึ่งในการนี้มี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีประกาศผลการแข่งขัน รวมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร