การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยมีศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สาระเทคโนโลยี) โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา