การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัตืที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ นางณัฎฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี