การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบวีดิทัศน์แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT NT O-NET

วันที่ 6-10 สิงหาคม2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบวีดิทัศน์แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT NT O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่นๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาการผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี