ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนดงตาลวิทยา

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนดงตาลวิทยา ในการนี้มี นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา